Sukurti paskyrą

Fizinis asmuo
Įmonė

Prisijunkite per socialinį tinklą

 • Google
Ar

Sutikimas dėl duomenų saugumo valdymo

Daugiau

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE ZOOMAISTAS.LT TAISYKLĖS:

 

       1. Bendros nuostatos

              1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su ZOOMAISTAS.LT taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir ZOOMAISTAS.LT internetinės parduotuvės (toliau “Pardavėjas”) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu ZOOMAISTAS.LT internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

              1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo ZOOMAISTAS.LT puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Pataisytos Taisyklių nuostatos įsigalios tik nuo jos patvirtinimo.

              1.3. Internetinėje parduotuvėje ZOOMAISTAS.LT prekyba vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

              1.4. Pirkti ZOOMAISTAS.LT elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

       2. Asmens duomenų apsauga

              2.1. Pirkėjui patvirtinus šias Taisykles, Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė ZOOMAISTAS.LT, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui. ZOOMAISTAS.LT taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais ZOOMAISTAS.LT veiklos ribose, bei įsipareigoja tuo nepiktnaudžiauti. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo Taisyklių, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Apie tai Pirkėjas turi raštiškai informuoti ZOOMAISTAS.LT, skyriuje “Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymo taisykles - Privatumo politikoje.

       3. Pirkimo – pardavimo Sutarties įsigaliojimas

              3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti”.Atsižvelgiant į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjo veiksmų ZOOMAISTAS.LT elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (slaptažodžiu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią.

              3.2. ZOOMAISTAS.LT neįsipareigoja atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti Sutartį. Laikoma, kad ZOOMAISTAS.LT patvirtina Sutartį nuo momento, kai pradeda vykdyti užsakymą.

              3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo Sutartis yra registruojama ir saugoma ZOOMAISTAS.LT internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

       4. Pirkėjo teisės

              4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ZOOMAISTAS.LT internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių, internetinės parduotuvės ir LR įstatymų nustatyta tvarka.

              4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, sudarytos su ZOOMAISTAS.LT internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį ir grąžinimo motyvus) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217

                     4.2.1. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo Sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymus.

              4.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (nepažeistoje pakuotėje), nebuvo sugadinta, prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.Taisyklių 4.4. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

       5. Pirkėjo įsipareigojimai

              5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šios Sutarties nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

              5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

              5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

              5.4. Pirkėjas, naudodamasis ZOOMAISTAS.LT internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

              5.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

       6. Pardavėjo teisės

              6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

              6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

              6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

              6.4. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

              6.5. ZOOMAISTAS.LT turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

              6.6. ZOOMAISTAS.LT turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties, jei baigėsi Sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei Sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šioms Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti Sutarties.

       7. Pardavėjo įsipareigojimai

              7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės ZOOMAISTAS.LT teikiamomis paslaugomis.

              7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

              7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

              7.4. Pardavėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeninius duomenis, nurodytus internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

       8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

              8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais ir yra galutinės. 

              8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

                     8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pats, laisva valia, perveda pinigus į ZOOMAISTAS.LT banko sąskaitą.

                     8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu kurjeriui.

              8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1 punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas.  Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

       9. Prekių pristatymas

              9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris). Jei užsakymo suma viršija 16 eurų, prekės pristatomos nemokamai Vilniuje, priešingu atveju pristatymo kaina 1,5 euro. Prekių pristatymas į Kuršių Neriją kainuoja 40,6 euro, nepriklausomai nuo užsakymo sumos. Prekių pristatymas į kitus miestus kainuoja 2,9 euro, jei užsakymo suma mažesnė nei 29 eurai, priešingu atveju prekės pristatomos nemokamai. 

              9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 2 – 3 darbo dienas. Dieną prieš pristatant prekes, su Pirkėju susisieks kurjeris ir suderins tikslesnį prekių pristatymo laiką. Prekių pateikimo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą bei galimus prekės pakeitimo panašia preke variantus. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

              9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

              9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

              9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente ar įrenginyje, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

              9.6. Prekių pristatymo mokestis ir kita informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Kaip pirkti“ skyriuje.

              9.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, be svarbių priežaščių atsisako priimti Prekes, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

              9.8. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

              9.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

       10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

              10.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

              10.2. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

              10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

              10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

              10.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems tinkamumo naudoti terminams prekių aprašymuose tai aiškiai pasakoma ir kitaip pažymima internetinėje parduotuvėje .

       11. Prekių grąžinimas ir keitimas

              11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

              11.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.

              11.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje ( pašarų atveju – nepažeistoje fabrikinėje pakuotėje), Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė)), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

              11.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas privalo atsiųsti Pardavėjui naudodamasis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis, bei kompensuoti Pirkėjui tiesioginius prekės grąžinimo kaštus. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus ir kompensuoja Pirkėjui tiesioginius prekės grąžinimo kaštus.

              11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

       12. Atsakomybė

              12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

              12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

              12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei ZOOMAISTAS.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

              12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šia Sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

              12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

              12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

       13. Apsikeitimas informacija

              13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

              13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

       14. Baigiamosios nuostatos

              14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

              14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Daugiau

PRIVATUMO POLITIKA

 

Internetinės parduotuvės

www.zoomaistas.lt

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir Slapukų naudojimo informacija

 

UAB „Zootaip“  užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

UAB „Zootaip“  taikydama organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

 

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Privatumo politika- šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje www.e-tar.lt.

1.2. Internetinė svetainė– svetainė esanti adresu www.zoomaistas.lt, kurioje UAB „Zootaip“ klientas gali pateikti užsakymą, palikti užklausą, duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

1.3. Elektroninė prekyba – prekių ar paslaugų pirkimas bei pardavimas internetu.

1.4. Duomenų valdytojas– juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas - UAB „Zootaip“, juridinio asmens kodas: 302482299, buveinės adresas: Jankiškių g. 21, LT-02300, Vilnius, kontaktiniai duomenys: el. p. info@zootaip.lt, tel. Nr. +370 686 60680.

1.5. Duomenų subjektas– klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo, lojalumo programos administravimo tikslais.

1.6. Duomenų tvarkytojas– fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui,  pagal jo suteiktus įgaliojimus,  įgyvendinti nustatytus tikslus.

1.7. Asmens duomenys– fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.

1.8. Duomenų tvarkymas –bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.10. Sutikimas– laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

1.11. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.

2.2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.3. Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.zoomaistas.lt interneto svetainėje.

 

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1. Duomenų subjektas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juos susijusius asmens duomenis:

     3.1.1. vardą, pavardę,

     3.1.2. telefono numerį,

     3.1.3. elektroninio pašto adresą,

     3.1.4. IP adresą,

     3.1.5. prekės pristatymo adresą,

     3.1.6. el. parduotuvės paskyros vartotojo slaptažodis,

     3.1.7. prekės/paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.),

     3.1.8. pirkimo istoriją (įsigytos prekės ir/ar paslaugos, kaina ir pan.).

3.2. Tuo atveju, kai prekes įsigyja neregistruotas pirkėjas, Duomenų valdytojas tvarko aukščiau nurodytus asmens duomenis, išskyrus nurodytus 3.1.6 punkte.

3.3. Šiuo tikslu gauti registruotų vartotojų asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros datos, o neregistruotų vartotojų –2 (dvejus) kalendorinius metus nuo užsakymo įvykdymo.

3.4. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad šiam tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikiančios įmonė.

3.5. Duomenų subjektas sutinka, kad užklausos administravimo tikslu, kai užklausa yra pateikiama el. paštu,Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juo susijusius asmens duomenis:

     3.5.1. vardą, pavardę,

     3.5.2. elektroninio pašto adresą,

     3.5.3. komentarą/užklausą.

3.6. Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami.

3.7. Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.

3.8. Duomenų subjektas sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis:

     3.8.1. elektroninio pašto adresą,

     3.8.2. telefono numerį.

3.9. Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi 2(dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.

3.10. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad šiam tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai:

     3.10.1. siuntimo platforma, SMS biuras trumpųjų žinučių siuntimo platforma, http://sms.bite.lt/.

3.11. Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.

3.12. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

     3.12.1. jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,

     3.12.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas,

     3.12.3. teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,

     3.12.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

 

4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

4.1. Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

4.2. Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokios papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją raštu vienu iš šių būdų: 1) tiesioginės rinkodaros atveju - paspaudęs kiekviename el. laiške (naujienlaiškyje) esančią nuorodą; 2) paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu: Jankiškių g. 21, LT-02300, Vilnius, 3) elektroninio pašto adresu: info@zootaip.ltiš to paties el. pašto adreso, kurį nurodė registracijos metu. Duomenų valdytojas gavęs tokį Duomenų subjekto pareikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.3. Kreipdamasis į Duomenų valdytoją dėl prekės/ siuntos pristatymo informacijos Duomenų subjektas identifikacijai turi pateikti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.

4.4. Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą kopiją, kuris bus naudojamas tik identifikacijai ir nebus saugomas, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenis pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu Jankiškių g. 21, LT-02300, Vilnius.

4.5. Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

4.6. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienus) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.

4.7. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.8. Tais atvejais, kai Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.9. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per  5 d. d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus.

4.10. Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

 

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS

5.1. Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones:

     5.1.1. Organizacinės

          5.1.1.1. Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas. 

          5.1.1.2. Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems Darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijas atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje.

     5.1.2. Techninės

          5.1.2.1. Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu.

          5.1.2.2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.

          5.1.2.3. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas), o vidinis kompiuterio tinklas – ugniasiene.

 

6.SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1. www.zootaip.lt svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės. 

6.2. Svetainės lankytojas galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama.

7.2. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. vasario 26 d. ir yra viešai skelbiama Interneto svetainėje.

Jūsų duomenų valdytojai bus šios įmonės

Asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarka

Elektroninės prekybos tikslu, el.parduotuvė tvarkys šiuos registruotų pirkėjų asmens duomenis:

 •    vardą, pavardę,
 •    telefono numerį,
 •    elektroninio pašto adresą,
 •    IP adresą,
 •    prekės pristatymo adresą,
 •    el. parduotuvės paskyros vartotojo slaptažodis,
 •    prekės/paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.),
 •    pirkimo istoriją (įsigytos prekės ir/ar paslaugos, kaina ir pan.).

Tuo atveju, kai prekes įsigyja neregistruotas pirkėjas, el.parduotuvė tvarko aukščiau nurodytus asmens duomenis, išskyrus el. parduotuvės paskyros vartotojo slaptažodį.

Pirkėjas yra informuojamas, kad prekių pardavimo ir pristatymo tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami papildomi duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikianti įmonė (DPD) ir trumpųjų SMS žiniučių siuntimo platforma (SMS biuras).

El. parduotuvė patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš pirkėjo ir nėra renkami iš kitų šaltinių.

El. parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tvarkomų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 •    jei yra oirkėjo sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
 •    vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas pirkėjo užsisakytas paslaugas,
 •    teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,
 •    jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

Plačiau apie duomenų rinkimą, jų naudojimą ir saugojimą galite sužinoti mūsų Privatumo Politikoje.