PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE ZOOMAISTAS.LT TAISYKLĖS

 

1. Bendros nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Su ZOOMAISTAS.LT taisyklėmis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir ZOOMAISTAS.LT internetinės parduotuvės (toliau “Pardavėjas”) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu ZOOMAISTAS.LT internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo ZOOMAISTAS.LT puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Pataisytos Taisyklių nuostatos įsigalios tik nuo jų patvirtinimo.
1.3. Internetinėje parduotuvėje ZOOMAISTAS.LT prekyba vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Pirkti ZOOMAISTAS.LT internetinėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjui patvirtinus šias Taisykles, Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė ZOOMAISTAS.LT, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui. ZOOMAISTAS.LT taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais ZOOMAISTAS.LT veiklos ribose, bei įsipareigoja tuo nepiktnaudžiauti. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo Taisyklių, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Apie tai Pirkėjas turi raštiškai informuoti ZOOMAISTAS.LT, skyriuje “Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymo taisykles - Privatumo politikoje.

3. Pirkimo – pardavimo Sutarties įsigaliojimas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti”.Atsižvelgiant į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjo veiksmų ZOOMAISTAS.LT elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (slaptažodžiu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią.
3.2. ZOOMAISTAS.LT neįsipareigoja atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti Sutartį. Laikoma, kad ZOOMAISTAS.LT patvirtina Sutartį nuo momento, kai pradeda vykdyti užsakymą.
3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo Sutartis yra registruojama ir saugoma ZOOMAISTAS.LT internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ZOOMAISTAS.LT internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių, internetinės parduotuvės ir LR įstatymų nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, sudarytos su ZOOMAISTAS.LT internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį ir 
sąskaitos, į kurią pageidauja gauti pinigus, numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais. Pirkėjui pasinaudojus šia teise be svarių priežaščių, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų. Prekių grąžinimo procedūra rūpinasi Pardavėjas, o Pirkėjas privalo geranoriškai bendradarbiauti, kad prekių grąžinimo procesas įvyktų sklandžiai. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami pavedimu į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.
4.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (nepažeistoje pakuotėje), nebuvo sugadinta, prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nesuglamžyti maišai, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.(šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė)), grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis galiojančiais LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais.
4.4. Pirkėjas turi teisę nemokamai grąžinti prekę, kai gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė. Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis, nemokamai. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes ir jų transportavimą sumokėtus pinigus.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šios Sutarties nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis ZOOMAISTAS.LT internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
6.4. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
6.5. ZOOMAISTAS.LT turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tais atvejais, kai Pirkėjas atsisakė Sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.
6.6. ZOOMAISTAS.LT turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties, jei baigėsi Sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei Sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šioms Taisyklėmis, neturėjo teisės sudaryti Sutarties.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės ZOOMAISTAS.LT teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
7.3. Pardavėjas, dėl svarių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeninių duomenų, nurodytų internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, o suformuotame užsakyme nurodomos eurais ir yra galutinės. 
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėjimas internetiniu banko pavedimu – inicijuojant apmokėjimą užsakymo pateikimo metu, kai Pirkėjas pats, laisva valia, perveda pinigus į ZOOMAISTAS.LT banko sąskaitą.
8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu kurjeriui. LAIKINAI ŠIS ATSISKAITYMO BŪDAS NEGALIMAS
8.2.3. Apmokėjimas banko mokėjimo kortele prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu kurjeriui.

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris). Jei užsakymo suma viršija 16€, prekės pristatomos nemokamai visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją), priešingu atveju pristatymo kaina yra 2,99€. Prekių pristatymas į Kuršių Neriją kainuoja 20€, nepriklausomai nuo užsakymo sumos.
9.2. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui per 2 darbo dienas, jei Pirkėjas tinkamai įvykdo savo įsipareigojimus. Dieną prieš pristatant prekes, Pirkėjas apie tai informuojamas sms žinute. Prekių pateikimo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą bei galimus prekės pakeitimo panašia preke variantus. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente ar įrenginyje, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
9.6. Prekių pristatymo mokestis ir kita informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama ZOOMAISTAS.LT internetinės parduotuvės atitinkamuose skyriuose.
9.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, be svarių priežaščių atsisako priimti Prekes, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų. Prekių grąžinimo procedūra rūpinasi Pardavėjas, o Pirkėjas privalo geranoriškai bendradarbiauti, kad prekių grąžinimo procesas įvyktų sklandžiai.
9.8. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
9.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
10.2. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.
10.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems tinkamumo naudoti terminams prekių aprašymuose tai aiškiai pasakoma ir kitaip pažymima internetinėje parduotuvėje.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis galiojančių LR įstatymų ir poįstatiminių aktų numatyta tvarka.
11.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (pašarų atveju – nepažeistoje fabrikinėje pakuotėje), Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nesuglamžyti maišai, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė)), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
11.4. Prekių grąžinimo procedūra rūpinasi Pardavėjas, o Pirkėjas privalo geranoriškai bendradarbiauti, kad prekių grąžinimo procesas įvyktų sklandžiai. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis, nemokamai. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei ZOOMAISTAS.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šia Sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu bei telefono numeriu.
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.